De Organisatie

Het Bestuur

De school gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Schoolvereniging voor Kampen, IJsselmuiden en omstreken. De vereniging heeft een bestuur. Het bestuur is op school de eindverantwoordelijke instantie. Ieder jaar op de ledenvergadering in mei legt het bestuur verantwoording af van haar handelen. Alle ouders kunnen lid worden, mits men de grondslag van de vereniging onderschrijft. Leden van de Nederlands Gereformeerde kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk hebben volledig stemrecht; zij die geen lid zijn van de genoemde kerken hebben evengoed stemrecht, behalve bij statutenwijziging en bij opheffing van de vereniging. Ook kunnen zij geen zitting nemen in het bestuur. De contributie bedraagt €15,00 per jaar. Ouders van leerlingen kunnen beiden lid worden van de schoolvereniging. Op school liggen formulieren om het lidmaatschap aan te vragen. Deze formulieren zijn tevens verkrijgbaar via deze website. U kunt zich ook wenden tot de secretaresse van de vereniging. Het rekeningnummer van de schoolvereniging is 56.31.46.028.

 

Commissie Intern Toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur verplicht rechtspersonen in het onderwijs om het interne toezicht onafhankelijk te beleggen ten opzichte van
het besturen van de rechtspersoon. In onze vereniging geven we daaraan vorm door de instelling van een Commissie van Intern Toezicht (of ‘CIT’)
De leden van de CIT worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordacht van het bestuur. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht
ten aanzien van de profielen voor (de leden van) de Commissie. De Commissie van Intern Toezicht bestaat op dit moment uit drie personen.

 

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat uit een afvaardiging van de ouders en het onderwijzend personeel. De medezeggenschapsraad draagt naast het bestuur medeverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. Het heeft in enkele gevallen, wanneer het bestuur besluiten neemt, adviesrecht en in andere gevallen instemmingsrecht. Het reglement van de M.R. geeft nauwkeurig aan wat in deze zoal de wettelijke mogelijkheden zijn. Eén keer per jaar legt de MR schriftelijk verantwoording af van haar werkzaamheden. Zij doet dit in de herfstuitgave van ‘Het Infootje’. Twee ouders en twee personeelsleden vormen de MR. De MR vergadert 6 keer per jaar.
Het adres is: MR De Fontein p/a Wederiklaan 1 8265 DA Kampen.

 

Federatie Veluwezoom en IJsselstreek

‘De Fontein’ is aangesloten bij de Federatie voor Protestants Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag ‘Veluwezoom en IJsselstreek’. Bij deze
Federatie zijn 12 scholen aangesloten uit het grensgebied van Overijssel en Gelderland. Er is een samenwerking op verschillend onderwijsgebied.
Deze samenwerking bevordert onder andere verdere kwaliteitsontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders en zorgt voor meer groeimogelijkheden.

VENIJ logo + adres

 

 

Geplaatst in Onze school, Uitgelicht.