Raad van Toezicht


De Wet goed onderwijs, goed bestuur verplicht rechtspersonen in
het onderwijs om het interne toezicht onafhankelijk te beleggen ten
opzichte van het besturen van de rechtspersoon. In onze vereniging
geven we daaraan vorm door de instelling van een Raad van Toezicht
(of ‘RvT’) De leden van de RvT worden benoemd door de Algemene
Vergadering, op voordracht van het bestuur.

Ieder jaar belegt de RvT een ledenvergadering en legt verantwoording
af van haar handelen. Alle ouders kunnen lid worden, mits zij de
grondslag van de vereniging onderschrijven. Leden van de Nederlands
Gereformeerde kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk hebben
volledig stemrecht. Zij die geen lid zijn van de genoemde kerken
hebben evengoed stemrecht, behalve bij statutenwijziging en bij
opheffing van de vereniging. Ook kunnen zij geen zitting nemen in
het bestuur. De ledencontributie van De Fontein bedraagt 15 euro per
jaar en wordt geïnd rond mei, na de jaarlijkse vergadering. Ouders van
leerlingen kunnen beiden lid worden van de schoolvereniging.