Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een afvaardiging van de ouders en het onderwijzend personeel. De Medezeggenschapsraad draagt naast het bestuur medeverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. Het heeft in enkele gevallen, wanneer het bestuur besluiten neemt, adviesrecht en in andere gevallen instemmingsrecht. Het reglement van de MR geeft nauwkeurig aan wat in deze zoal de wettelijke mogelijkheden zijn. Een keer per jaar legt de MR schriftelijk verantwoording af van haar werkzaamheden. Zij doet dit rond de herfstvakantie als bijlage in de nieuwsbrief. Twee ouders en twee personeelsleden vormen de MR. De MR vergadert 6 keer per jaar.

Jaarverslag MR de Fontein 2020-2021.pdf
Jaarverslag MR de Fontein 2019-2020.pdf